БЕЗКОШТОВНА ПУБЛІКАЦІЯ
В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ

ПРИЙОМ СТАТЕЙ:
до 31 грудня 2019 року
ТЕРМІНИ РЕЦЕНЗУВАННЯ:
1-2 робочих дні
ПУБЛІКАЦІЯ НА САЙТІ:
січень-лютий 2020 року

Всі спеціалізовані журнали офіційно зареєстровані та матимуть ISSN, DOI, авторський знак та УДК; випуски будуть розміщені на OJS.
Всім статтям в журналі буде присвоєно унікальні коди DOI.
Журнали з науковими статтями матимуть двоколонкову верстку тексту; офіційна мова журналів українська та англійська.
Випуски кожного зі спеціалізованих журналів будуть зареєстровані в Index Copernicus, CrossRef, ResearchBib та інших наукометричних базах. Статті будуть доступні для індексації в Google Scholar, ORCID тощо.
Кожен автор може додатково замовити друкований випуск журналу та/або сертифікат про публікацію статті (платні послуги).
ЖУРНАЛИ НЕ ФАХОВІ


Публікація в журналах доступна лише на безоплатній основі в рамках дотримання всіх умов.

В ЖУРНАЛАХ БУДУТЬ ПРЕДСТАВЛЕНІ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
I. ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ
ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
051. Економіка;
292. Міжнародні економічні відносини.
II. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
071. Облік і оподаткування;
072. Фінанси, банківська справа
та страхування;
073. Менеджмент;
074. Маркетинг;
076. Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність;
281. Публічне управління та адміністрування;
232. Соціальне забезпечення.
I. ПРАВО ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
081. Право;
293. Міжнародне право.
II. ВІЙСЬКОВІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
251. Державна безпека;
252. Безпека державного кордону;
253. Військове управління;
254. Забезпечення військ;
255. Озброєння та військова техніка;
256. Національна безпека.
I. ФІЛОЛОГІЯ
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
035. Філологія.
II. ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІКА
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
011. Освітні, педагогічні науки;
012. Дошкільна освіта;
013. Початкова освіта;
014. Середня освіта;
015. Професійна освіта;
016. Спеціальна освіта;
017. Фізична культура і спорт.
III. СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
231. Соціальна робота.

ЯК БЕЗКОШТОВНО ОПУБЛІКУВАТИ РОБОТУ?
оформіть роботу згідно з вимогами
заповніть реєстраційну анкету
отримайте результати рецензування
очікуйте на
публікацію

 
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Додатково, за бажанням автора, пропонуються послуги з перекладу анотації та оформлення списку джерел (послуга платна).
Авторами можуть бути:
- здобувачі вищої освіти IV курсів, магістранти (лише із співавтором з науковим ступенем).
- аспіранти
(лише з науковим керівником / його рецензією), докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур
(якщо у автора немає науковий ступеня, тоді робота допускається лише з науковим керівником або співавтором з науковим ступенем).
Статті можуть бути написані:
- одноосібно (з науковим керівником або без нього);
- у співавторстві: 2-3 автори (без наукового керівника).
Натисніть, щоб дізнатися:Увага! Структурні елементи, що не зазначені в вимогах, НЕ потрібні та не будуть надруковані в збірнику. Виділення напівжирним шрифтом по тексту статті допускається лише для виділення обов'язкових структурних елементів. Виділення курсивним шрифтом по тексту статті допускається лише у випадках, коли це необхідно для додаткового авторського структурування роботи. Всі інші виділення по тексту будуть видалені.
Статті, що оформленні не за вимогами, або статті, список джерел яких оформлено не за стандартом APA, однозначно будуть повертатися на доопрацювання.
Рівень оригінальності наукової роботи, поданої на розгляд редакції має бути не менше 65%.
Послідовність розміщення обов'язкових елементів:
Індекс УДК - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю. Визначити УДК самостійно можна за посиланням: udcsummary.info
Назва статті (мовою написання статті) - великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру.
Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання (мовою написання статті)  - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Анотація (не менше 1800 символів) та ключові слова (не менше 7 слів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю.
Текст статті з необхідними елементами (виділеними по тексту статті) - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характеризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз досліджень та публікацій.
В цій частині статті автори згадують та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у своєму дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Постановка завдання. 
Автори визначають спрямованість власної статті; виділяють «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати у своїй роботі та перелічують питання, що будуть розглянуті далі в роботі.
Мета статті.
Автори визначають корисність власної статті на основі поставленого завдання; вказують на конкретний позитивний результат від проведеного дослідження.
Виклад основного матеріалу.
У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки та пропозиції.
Автори наводять висновки з власного дослідження і подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел та References (транслітерований список) (не менше 2 джерел) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині. Оформлення за стилем APA: переглянути приклад.
Назва статті, ПІБ автора(-ів), наукового керівника, їх місце роботи | навчання, країна, анотація та ключові слова англійською мовою та українською мовою (якщо мова написання статті інша) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.

ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
   для статті
   для рецензії
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
.doc або .docx
.pdf або .jpg або .png
від 7 до 24 сторінок (включно)
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОМАТИЧНІ ПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
1,0 см.
вимкнено
включено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; список містить принаймні 2 джерела (за винятком випадків, коли робота 100% оригінальна) і оформлюється виключно у відповідності зі стандартом APA

 
РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЖУРНАЛІ
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТНУ | ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ
ДЕТАЛІ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ


Перекласти анотацію, ключові слова тощо (*):
Оформити список джерел (*):
Кількість друкованих екземплярів журналу (*):
Кількість сертифікатів публікації (*):
* - НЕ ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ; у разі необхідності додаткових послуг, їх вартість буде розраховано в залежності від обсягу робіт або замовленого матеріалу. Сплатити вартість друкованих примірників (за необхідності) можна буде після виходу електронного журналу.
ДОСТАВИТИ ДРУКОВАНІ ЕКЗЕМПЛЯРИ СЕРТИФІКАТУ(-ІВ)

ні

так
ІНФОРМАЦІЯ ПО ДОСТАВЦІ:
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (у відділення)
3-8 днів : близько 20-25 грн.
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (до дверей)
3-8 днів : близько 35-40 грн.
«УкрПошта» - Експрес
лист з трек-номером (у відділення)
2-4 дні : близько 25-30 грн.
«Нова Пошта»
лист з трек-номером (у відділення)
1-3 дні : близько 40-45 грн.

Завантажте рецензію (якщо необхідно):
Завантажте статтю: *
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі реєстраційної анкети, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи редакції право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації.

 

Не отримав(-ла) відповідь з результатами рецензування, що роботи?

Якщо після подачі реєстраційної анкети пройшло більше 8 годин, а відповідь з результатами рецензування так і не надійшла на Вашу контактну електронну адресу, будь ласка, перш за все, перевірте папку «Спам» у Вас на пошті - це найчастіша з відомих нам причин. Якщо лист дійсно потрапив до папки «Спам», позначте його як нешкідливий, тоді всі наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно. Якщо листа в папці «Спам» не знайдено, зв'яжіться з редакцією будь-яким зручним способом, наприклад надіславши лист на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua або зателефонувавши за номерами +38 (098) 194 83 80; +38 (098) 195 67 55.

Чи можна отримати сертифікат про публікацію ще до виходу журнала?

Сертифікат про публікацію є офіційним документом, завіреним підписом та печаткою, що засвідсує публікацію наукової статті. Сертифікат не може бути виписаний та виданий раніше виходу журнального випуску. Учасникам, що потребують підтвердження про публікацію для наукових чи навчальних установ надається можливість безкоштовно замовити офіційне підтвердження.

Що таке офіційне підтвердження і як його отримати?

Офіційне підтвердження - це документ, завірений цифровим підписом та електронною печаткою для підтвердження достовірності публікації у період до виходу журнального випуску (наприклад, при заповненні рейтингу студента або викладача, при захисті дипломної/дисертаційної роботи, участі у конкурсі наукових робіт тощо). Видається автору, стаття якого пройшла рецензування та прийнята до публікації, безкоштовно за запитом протягом доби. Посилання на здійснення запиту доступне в кожному листі з результатами рецензування.

Що робити, якщо після подачі анкети помітив(-ла) помилку в статті?

У випадку виявлення помилки в статті, будь ласка, зв'яжіться з редакцією за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua та надішліть документ з внесеними правками: файли будуть замінені. Всі правки приймаються та розглядаються до завершення терміну прийому робіт до випуску.

Чи надаються послуги з перекладу наукових статей на іноземну мову?

Так, надаються. Вартість перекладу визначається виходячи зі складності, тематики та обсягу наукової роботи, а також мови перекладу. У випадку необхідності замовлення послуги перекладу, звертайтеся за електронною адресою редакції info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна буде замовити друковані екземпляри журнала та сертифіката про публікацію пізніше?

Автори наукових статей, опублікованих в журналі, в будь-який момент можуть замовити друковані екземпляти сертифіката, як в електронному, так і в друкованому вигляді. Також, завжди є можливість дозамовити друкований imprint статті. Вартість при цьому залишається незмінною. Друковані примірники журналу, в той же час, друкуються у визначеній кількості і в архіві не завжди залишаються зайві екземпляри. Їх наявність необхідно додатково уточнювати. У випадку необхідності замовлення додаткових примірників чи сертифікатів, звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2019 ГО «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
 
БЕЗКОШТОВНА ПУБЛІКАЦІЯ
В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ

ПРИЙОМ СТАТЕЙ:
до 31 грудня
ТЕРМІНИ РЕЦЕНЗУВАННЯ:
1-2 робочих дні
ПУБЛІКАЦІЯ НА САЙТІ:
січень-лютий 2020 року

■ Всі спеціалізовані журнали офіційно зареєстровані та матимуть ISSN, DOI, авторський знак та УДК; випуски будуть розміщені на OJS.
■ Всім статтям в журналі буде присвоєно унікальні коди DOI.
■ Журнали з науковими статтями матимуть двоколонкову верстку тексту; офіційна мова журналів українська та англійська.
■ Випуски кожного зі спеціалізованих журналів будуть зареєстровані в Index Copernicus, CrossRef, ResearchBib та інших наукометричних базах. Статті будуть доступні для індексації в Google Scholar, ORCID тощо.
■ Кожен автор може додатково замовити друкований випуск журналу та/або сертифікат про публікацію статті (платні послуги).
ЖУРНАЛИ НЕ ФАХОВІ

Публікація в журналах доступна лише на безоплатній основі в рамках дотримання всіх умов.

В ЖУРНАЛАХ (3) БУДУТЬ ПРЕДСТАВЛЕНІ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
I. ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
051. Економіка;
292. Міжнародні економічні відносини.

II. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
071. Облік і оподаткування;
072. Фінанси, банківська справа та страхування;
073. Менеджмент;
074. Маркетинг;
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
281. Публічне управління та адміністрування;
232. Соціальне забезпечення.
I. ПРАВО ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
081. Право;
293. Міжнародне право.

II. ВІЙСЬКОВІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
251. Державна безпека;
252. Безпека державного кордону;
253. Військове управління;
254. Забезпечення військ;
255. Озброєння та військова техніка;
256. Національна безпека.
I. ФІЛОЛОГІЯ
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
035. Філологія.

II. ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІКА
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
011. Освітні, педагогічні науки;
012. Дошкільна освіта;
013. Початкова освіта;
014. Середня освіта;
015. Професійна освіта;
016. Спеціальна освіта;
017. Фізична культура і спорт.

III. СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Приймаються роботи із наступних спеціальностей:
231. Соціальна робота.

ЯК БЕЗКОШТОВНО ОПУБЛІКУВАТИ РОБОТУ?
оформіть роботу згідно з вимогами
заповніть реєстраційну анкету
отримайте результати рецензування
очікуйте на публікацію

 
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Авторами можуть бути:
- здобувачі вищої освіти IV курсів, магістранти (лише із співавтором з науковим ступенем).
- аспіранти
(лише з науковим керівником / його рецензією), докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур
(якщо у автора немає науковий ступеня, тоді робота допускається лише з науковим керівником або співавтором з науковим ступенем).
Статті можуть бути написані:
- одноосібно (з науковим керівником або без нього);
- у співавторстві: 2-3 автори (без наукового керівника).
Послідовність розміщення обов'язкових елементів:
Індекс УДК - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю. Визначити УДК самостійно можна за посиланням: udcsummary.info
Назва статті (мовою написання статті) - великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру.
Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання (мовою написання статті)  - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.
Анотація (від 1800 символів) та ключові слова (не менше 7 слів) (мовою написання статті) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по лівому краю.
Текст статті з необхідними елементами (виділеними по тексту статті) - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характеризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз досліджень та публікацій.
В цій частині статті автори згадують та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у своєму дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Постановка завдання. Автори визначають спрямованість власної статті; виділяють «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати у своїй роботі та перелічують питання, що будуть розглянуті далі в роботі.
Мета статті. Автори визначають корисність власної статті на основі поставленого завдання; вказують на конкретний позитивний результат від проведеного дослідження.
Виклад основного матеріалу.
У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки та пропозиції.
Автори наводять висновки з власного дослідження і подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел та References (транслітерований список) (не менше 2 джерел) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині. Оформлення за стилем APA: переглянути приклад.
Назва статті, ПІБ автора(-ів), наукового керівника, їх місце роботи | навчання, країна, анотація та ключові слова англійською мовою та українською мовою (якщо мова написання статті інша) - шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.
ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
   для статті
   для рецензії
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
.doc або .docx
.pdf або .jpg або .png
від 7 до 24 сторінок
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
1,0 см.
вимкнено
включено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; список містить принаймні 2 джерела (за винятком випадків, коли робота 100% оригінальна) і оформлюється виключно у відповідності зі стандартом APA
Увага! Структурні елементи, що не зазначені в вимогах, НЕ потрібні та не будуть надруковані в збірнику. Виділення напівжирним шрифтом по тексту статті допускається лише для виділення обов'язкових структурних елементів. Виділення курсивним шрифтом по тексту статті допускається лише у випадках, коли це необхідно для додаткового авторського структурування роботи. Всі інші виділення по тексту будуть видалені.
Статті, що оформленні не за вимогами, або статті, список джерел яких оформлено не за стандартом APA, однозначно будуть повертатися на доопрацювання.

Рівень оригінальності наукової роботи, поданої на розгляд редакції має бути не менше 65%.

 
РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЖУРНАЛІ
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТНУ | ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ
ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ
ПРИСВОЇТИ РОБОТІ DOI
Перекласти анотацію, ключові слова тощо (*):
Оформити список джерел (*):
Кількість друкованих екземплярів журналу (*):
Кількість сертифікатів публікації (*):
* - НЕ ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ; у разі необхідності додаткових послуг, їх вартість буде розраховано в залежності від обсягу робіт або замовленого матеріалу. Сплатити вартість друкованих примірників (за необхідності) можна буде після виходу електронного журналу.
ДОСТАВИТИ ДРУКОВАНІ ЕКЗЕМПЛЯРИ СЕРТИФІКАТУ(-ІВ)

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДОСТАВЦІ:
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (у відділення)
3-8 днів : близько 20-25 грн.
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (до дверей)
3-8 днів : близько 35-40 грн.
«УкрПошта» - Експрес
лист з трек-номером (у відділення)
2-4 дні : близько 25-30 грн.
«Нова Пошта»
лист з трек-номером (у відділення)
1-3 дні : близько 40-45 грн.

Завантажте матеріали: *
Додати рецензію (якщо необхідно):
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі реєстраційної анкети, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи редакції право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації.

 

Не отримав(-ла) відповідь з результатами рецензування, що роботи?

Якщо після подачі реєстраційної анкети пройшло більше 8 годин, а відповідь з результатами рецензування так і не надійшла на Вашу контактну електронну адресу, будь ласка, перш за все, перевірте папку «Спам» у Вас на пошті - це найчастіша з відомих нам причин. Якщо лист дійсно потрапив до папки «Спам», позначте його як нешкідливий, тоді всі наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно. Якщо листа в папці «Спам» не знайдено, зв'яжіться з редакцією будь-яким зручним способом, наприклад надіславши лист на електронну адресу info@ukrlogos.in.ua або зателефонувавши за номерами +38 (098) 194 83 80; +38 (098) 195 67 55.

Чи можна отримати сертифікат про публікацію ще до виходу журнала?

Сертифікат про публікацію є офіційним документом, завіреним підписом та печаткою, що засвідсує публікацію наукової статті. Сертифікат не може бути виписаний та виданий раніше виходу журнального випуску. Учасникам, що потребують підтвердження про публікацію для наукових чи навчальних установ надається можливість безкоштовно замовити офіційне підтвердження.

Що таке офіційне підтвердження і як його отримати?

Офіційне підтвердження - це документ, завірений цифровим підписом та електронною печаткою для підтвердження достовірності публікації у період до виходу журнального випуску (наприклад, при заповненні рейтингу студента або викладача, при захисті дипломної/дисертаційної роботи, участі у конкурсі наукових робіт тощо). Видається автору, стаття якого пройшла рецензування та прийнята до публікації, безкоштовно за запитом протягом доби. Посилання на здійснення запиту доступне в кожному листі з результатами рецензування.

Що робити, якщо після подачі анкети помітив(-ла) помилку в статті?

У випадку виявлення помилки в статті, будь ласка, зв'яжіться з редакцією за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua та надішліть документ з внесеними правками: файли будуть замінені. Всі правки приймаються та розглядаються до завершення терміну прийому робіт до випуску.

Чи надаються послуги з перекладу наукових статей на іноземну мову?

Так, надаються. Вартість перекладу визначається виходячи зі складності, тематики та обсягу наукової роботи, а також мови перекладу. У випадку необхідності замовлення послуги перекладу, звертайтеся за електронною адресою редакції info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна буде замовити друковані екземпляри журнала та сертифіката про публікацію пізніше?

Автори наукових статей, опублікованих в журналі, в будь-який момент можуть замовити друковані екземпляти сертифіката, як в електронному, так і в друкованому вигляді. Також, завжди є можливість дозамовити друкований imprint статті. Вартість при цьому залишається незмінною. Друковані примірники журналу, в той же час, друкуються у визначеній кількості і в архіві не завжди залишаються зайві екземпляри. Їх наявність необхідно додатково уточнювати. У випадку необхідності замовлення додаткових примірників чи сертифікатів, звертайтеся за електронною адресою info@ukrlogos.in.ua.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2019 ГО «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено | CC BY 4.0