ВІТАЄМО!
Бажаєте опублікувати свою статтю за обраною тематикою в науковому журналі?
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ»
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: КВ №20521-13361Р

Міжнародний номер ISSN-L (print): 2617-7064
Міжнародний номер ISSN (online): 2663-4139

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік
Лютий   Квітень  Червень Серпень   Жовтень   Грудень
Прийом робіт: щодня.

Статті публікується:
українською, російською, англійською, німецькою, польською, французькою, італійською та іспанською мовами.
Розділи: понад 20
(всі галузі науки)
Тип верстки: двоколонкова верстка тексту.

Журнал зареєстровано в наступних міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах:
Список періодично поповнюється, ведеться реєстрація в інших міжнародних наукометричних базах.
Журнал має загальнодержавну сферу поширення і є засобом масової інформації, призначеним для безоплатного розповсюдження.
Здійснюється розсилка друкованих примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України, провідних навчальних вітчизняних та закордонних центрів.
Електронна версія журналу є загальнодоступною та безкоштовно розповсюджується в мережі Інтернет згідно політики відкритого доступу (Open Access). Матеріали можуть використовуватися на умовах ліцензії Creative Commons «Attribution» (тобто із обов’язковим зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі).

НАСТУПНИЙ НОМЕР ЖУРНАЛУ - №5 (СЕРПЕНЬ, 2019)
 
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 31 липня
 
РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ:
10 серпня
 
РОЗСИЛКА ДРУКОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРІВ:
до 20 серпня
У ЖУРНАЛІ ПРЕДСТАВЛЕНІ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
НАТИСНІТЬ НА РОЗДІЛ, ЩОБ ДІЗНАТИСЬ ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМАТИК
Економічні
науки
Сільськогосподарські
науки
Державне управління та екологія
Юридичні
науки
Політичні
науки
Технічні науки та інформаційні технології
Фізико-математичні
науки
Хімічні
науки
Біологічні
науки
Медичні
науки
Фармацевтичні
науки
Ветеринарні
науки
Психологічні та
соціологічні науки
Філософські
науки
Філологічні
науки
Педагогічні
науки
Соціальні комунікації
та культурологія
Архітектура та мистецтвознавство
Історичні
науки
Географічні
науки
Геологічні
науки
Антропологія та
археологія
Військові науки, національна безпека і спорт
Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН України, не входить.

Відповідно до п.2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1112 від 17.10.2012 (діючий) для здобуття наукового ступеня необхідна наявність принаймні однієї публікації в науковому періодичному виданні іншої держави або виданні України, що включено до міжнародних наукометричних баз.
ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЖУРНАЛ ЗОВНІ?
ВИПУСК №5
ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЖУРНАЛ ВСЕРЕДИНІ?
ВИПУСК №5
ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ СЕРТИФІКАТ ПРО ПУБЛІКАЦІЮ?
ВИПУСК №5

Як опублікувати статтю в журналі?
оформіть роботу згідно з вимогами
 
розрахуйте вартість публікації
 
здійсніть
оплату
 
заповніть реєстраційну анкету
 

    Надіслана Вами реєстраційна анкета надходить на нашу електронну пошту, де працівниками сортується за тематикою. Далі матеріали направляються одному з рецензентів, відповідальному за зазначену секцію.
     Протягом 4-8 годин рецензент оцінює вашу роботу на відповідність встановленим вимогам, змісту; перевіряє чи не містить стаття інформацію, яка є некоректною та може вводити в оману або ображати інших людей.
     Рецензент направляє операторам висновок, а ті формують та надсилають відповідь на Вашу електронну адресу. Робота вноситься в базу матеріалів випуску, а дані з Вашої анкети реєструються в базі авторів.
       Авторам матеріалів, до роботи яких у рецензентів є питання, надсилається лист із рекомендаціями по доопрацюванню. Якщо автор(-и) не згодні вносити запропоновані корективи, Вони можуть відмовитися від публікації. В такому разі уся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом доби.

      10 числа місяця поточного випуску на сайті розміщується електронна версія журнала, яка, також, надсилається авторам на їх електронні адреси.
     Протягом ще 5-10 днів редакцією журнала «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» розсилаються друковані екземпляри випуску разом із сертифікатами учасників у потрібній кількості. 

      Бібліографічний опис матеріалів випуску реєструється в наукометричних базах протягом місяця з випуску.
       Щодо «Google Scholar»: автори можуть зачекати поки Google проіндексує роботу та запропонує додати публікацію до персонального профілю автора, або ж можуть скопіювати дані із нашого профілю та додати їх самостійно на свою сторінку.

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Статті студентів публікуються за наявності співавтора - працівника навчальної установи (асистента, старшого викладача, старшого наукового співробітника, доцента, професора тощо) або за наявності підписаної ним рецензії.
Рецензія прикріплюється у відповідне поле реєстраційної анкети у одному із зазначених форматів (.jpg; .png; .pdf). Рецензія може бути відсканованою або сфотографованою, проте всю інформація має бути видно.
ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ:
     для квитанції:
     для матеріалів:
     для рецензії:

.jpg; .png; .pdf; .doc; .docx
.doc; .docx
.jpg; .png; .pdf;
РОЗМІР СТОРІНКИ: А4
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ: книжкова
КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК: від 6 до 24 сторінок (включно)
РОЗМІР ПОЛІВ: всі сторони - по 2 см.
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ: Times New Roman
РОЗМІР ШРИФТУ:
     для основого тексту:

     для табличного тексту/
     підпису рисунків, схем,
     таблиць:

14 кеглів

12 кеглів
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ: полуторний (1,5)
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ: по ширині
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП: 1 см.
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК: відсутня
АВТОМАТИЧНА РОЗСТАНОВКА ПЕРЕНОСІВ: включена
АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА: необхідні
ФОРМУЛИ: набираються до допомогою редактора формул
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ ТА СХЕМИ: розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше, або на наступній сторінці, обов'язково підписуються
ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА (НЕ МЕНШЕ ДВОХ):

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ 8302:2015!

[1]

приклад оформлення можна знайти тут:
переглянути приклад
НАЗВА ПРИКРІПЛЕНИХ МАТЕРІАЛІВ:
     для квитанції:
     для статті:
     для рецензії:


«Квитанція Прізвище І.П. (першого автора)»
«Стаття Прізвище І.П. (першого автора)»
«Рецензія Прізвище І.П. (першого автора)»
Стаття повинна містити наступні структурні елементи:
Індекс УДК. Визначити УДК самостійно можна тут: udcsummary.info - перейти за посиланням.
Назва статті (мовою написання статті).
ПІБ автора (-ів), їх місце роботи | навчання, вчений ступінь та звання, країна (мовою написання статті).
Анотація (не менше 3 речень) (мовою написання статті).
Ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті).
Текст статті українською, російською, англійською, німецькою, польською, французькою, італійською або іспанською мовами із наступними необхідними елементами (з виділенням по тексту статті):
■  Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
■  Аналіз досліджень та публікацій. В цій частині статті автори наводить та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у свому дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
■  Мета статті. Автори визначають корисність власної статті; мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто вказує на ті «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати автори у своїй роботі.
■  Виклад основного матеріалу. У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
■  Висновки. Автори наводять висновки з власного дослідження і стисло подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел (не менше 2 джерел). Оформлення згідно ДСТУ 8302:2015: переглянути приклад.
Назва статті та ПІБ автора (-ів), їх місце роботи | навчання, країна (англійськю мовою).
Анотація та ключові слова (англійськю мовою).

Натисніть, щоб дізнатися:КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ПУБЛІКАЦІЇ:

РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата здійснюється будь-яким зручним для Вас способом:
у касі банку:
через термінал;
за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» тощо).
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та вказуєте лише власні реквізити.
Оплачуючи, не забудьте вказати призначення платежу: «За публікацію матеріалів від *Прізвище І.П.*».
При заповненні реєстраційної анкети, Вам знадобиться електронна квитанція | відсканований (сфотографований) чек. Якщо обраний Вами сервіс не видає квитанції, Ви можете прикріпити Screenshot після здійснення оплати, де буде видно ID платежу та|або призначення платежу з Вашим ПІБ.
Якщо Ви плануєте опублікувати в одному випуску декілька статей, Ви можете здійснити оплату одним платежем.
До одного випуску можна подати не більше 4 статей одного автора!
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В ЖУРНАЛІ «ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ»
Випуск №5 - серпень 2019 року
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що виникають при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА (-ІВ):
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА:
ЯКЩО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА НЕМАЄ, ЗАЛИШТЕ НАСТУПНІ ПОЛЯ ПУСТИМИ

 
ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ:
Кількість друкованих екземплярів журнала:
Необхідна кількість сертифікатів про публікацію:
ІНФОРМАЦІЯ ПО ДОСТАВЦІ:
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ ДРУКОВАНОГО ЖУРНАЛА/СЕРТИФІКАТА
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (у відділення)
3-8 днів : близько 21-28 грн.
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (до дверей)
3-8 днів : близько 36-43 грн.
«УкрПошта» - Експрес
лист з трек-номером (у відділення)
2-4 дні : близько 29-35 грн.
«Нова Пошта»
лист з трек-номером (у відділення)
2-4 дні : близько 40-45 грн.
 
Завантажте квитанцію про оплату: *
Завантажте статтю: *
 
Робота оформлена згідно вимог *
Додайте рецензію (якщо необхідно):
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.

АРХІВ НОМЕРІВ ЖУРНАЛУ:
Аби перейти до архіву номерів, оберіть рік, що Вас цікавить.
На сайті працює пошукова система. Для того щоб скористатися нею, впишіть в пошукову форму ПІБ автора, назву роботи, або ключові слова за тематикою, що Вас цікавить.
Пошукова система працює не лише з публікаціями в науковому журналі. До результатів пошуку включаються, також, матеріали конференцій, якщо їх зміст відповідає Вашому запиту.
Матеріали випусків індексуються та починають відображатися в результатах пошуку протягом 5 днів з моменту появи журнала на сайті.
УВАГА! Всі матеріали знаходяться у відкритому доступі, однак їх використання дозволяється лише на умовах ліцензії Creative Commons «Attribution» (необхідно обов'язково зазначити авторство та первинну публікацію в даному журналі).

Бібліографічний опис оформлюється наступним чином:
*Прізвище І.П.* *Назва статті*. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind». *Місце видання* : *Видавництво*, *Рік видання*. №.*1*. Т.*1*. С.*1-2*
Наприклад:
Іванов Д.Г. Роль податку на прибуток. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind». Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2018. №.1. Т.2. С. 14-16.

Іванов Д.Г. Роль податку на прибуток. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind». 2018. URL: https://ukrlogos.in.ua/issue_1_december.pdf

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА:
Автори, які подають свої статті для публікації в науковому журналі «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» погоджуються із наступними положеннями:
автор роботи зберігає за собою всі авторська права і одночасно надає журналу «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі;
відповідальність за достовірність поданої у своїй роботі інформації несе автор та, за наявності, науковий керівник;
у редакції журнала є право розміщувати для публічного доступу роботу автора на офіційному сайті за адресою: https://ukrlogos.in.ua
Бажаєте опублікувати свою статтю за обраною тематикою в науковому журналі?
ВІТАЄМО!
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ»

Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: КВ №20521-13361Р

Міжнародний номер ISSN-L (print): 2617-7064
Міжнародний номер ISSN (online): 2663-4139

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік

Прийом робіт: щодня.

Статті публікується: українською, російською, англійською, німецькою, польською, французькою, італійською та іспанською мовами.

Розділи: понад 20 (всі галузі науки).

Тип верстки: двоколонкова верстка тексту.

Журнал зареєстровано в наступних міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах:
Список періодично поповнюється, ведеться реєстрація в інших міжнародних наукометричних базах.


Журнал має загальнодержавну сферу поширення і є засобом масової інформації, призначеним для безоплатного розповсюдження.

Здійснюється розсилка друкованих примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України, провідних навчальних вітчизняних та закордонних центрів.

Електронна версія журналу є загальнодоступною та безкоштовно розповсюджується в мережі Інтернет згідно політики відкритого доступу (Open Access). Матеріали можуть використовуватися на умовах ліцензії Creative Commons «Attribution» (тобто із обов’язковим зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі).


НАСТУПНИЙ НОМЕР ЖУРНАЛУ - №5 (СЕРПЕНЬ, 2019)

 
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 31 липня
 
РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ:
10 серпня
 
РОЗСИЛКА ДРУКОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРІВ:
до 20 серпня


У ЖУРНАЛІ ПРЕДСТАВЛЕНІ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
Економічні науки
Сільськогосподарські науки
Державне управління та екологія
Юридичні науки
Політичні науки
Технічні науки та інформаційні технології
Фізико-математичні науки
Хімічні науки
Біологічні науки
Медичні науки
Фармацевтичні науки
Ветеринарні науки
Психологічні та соціологічні науки
Філософські науки
Філологічні науки
Педагогічні науки
Соціальні комунікації та культурологія
Архітектура та мистецтвознавство
Історичні науки
Географічні науки
Геологічні науки
Антропологія та археологія
Військові науки, національна безпека та спорт
Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН України, не входить.

Відповідно до п.2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1112 від 17.10.2012 (діючий) для здобуття наукового ступеня необхідна наявність принаймні однієї публікації в науковому періодичному виданні іншої держави або виданні України, що включено до міжнародних наукометричних баз.

ЯК ВИГЛЯДАЄ ЖУРНАЛ ЗОВНІ?
ВИПУСК №5

ЯК ВИГЛЯДАЄ ЖУРНАЛ ВСЕРЕДИНІ?
ВИПУСК №5

ЯК ВИГЛЯДАЄ СЕРТИФІКАТ ПРО ПУБЛІКАЦІЮ?
ВИПУСК №5

Як опублікувати статтю в журналі?
оформити роботу згідно з вимогами
 

розрахуйте вартість публікації
 

здійсніть оплату
 

заповніть реєстраційну анкету
 

     Надіслана Вами реєстраційна анкета надходить на нашу електронну пошту, де працівниками сортується за тематикою. Далі матеріали направляються одному з рецензентів, відповідальному за зазначену секцію.
     Протягом 4-8 годин рецензент оцінює вашу роботу на відповідність встановленим вимогам, змісту; перевіряє чи не містить стаття інформацію, яка є некоректною та може вводити в оману або ображати інших людей.
     Рецензент направляє операторам висновок, а ті формують та надсилають відповідь на Вашу електронну адресу. Робота вноситься в базу матеріалів випуску, а дані з Вашої анкети реєструються в базі авторів.
     Авторам матеріалів, до роботи яких у рецензентів є питання, надсилається лист із рекомендаціями по доопрацюванню. Якщо автор(-и) не згодні вносити запропоновані корективи, Вони можуть відмовитися від публікації. В такому разі уся сума сплаченого організаційного внеску повертається протягом доби.
     10 числа місяця поточного випуску на сайті розміщується електронна версія журнала, яка, також, надсилається авторам на їх електронні адреси.
    Протягом ще 5-10 днів редакцією журнала «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» розсилаються друковані екземпляри випуску разом із сертифікатами учасників у потрібній кількості. 
     Бібліографічний опис матеріалів випуску реєструється в наукометричних базах протягом місяця з випуску.
     Щодо «Google Scholar»: автори можуть зачекати поки Google проіндексує роботу та запропонує додати публікацію до персонального профілю автора, або ж можуть скопіювати дані із нашого профілю та додати їх самостійно на свою сторінку.

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Статті студентів публікуються за наявності співавтора - працівника навчальної установи (асистента, старшого викладача, старшого наукового співробітника, доцента, професора тощо) або за наявності підписаної ним рецензії.
Рецензія прикріплюється у відповідне поле реєстраційної анкети у одному із зазначених форматів (.jpg; .png; .pdf). Рецензія може бути відсканованою або сфотографованою, проте всю інформація має бути видно.

Послідовність розміщення матеріалів:
Індекс УДК. Визначити УДК самостійно можна тут: udcsummary.info - перейти за посиланням.
Назва статті (мовою написання статті).
ПІБ автора (-ів), їх місце роботи | навчання, вчений ступінь та звання, країна (мовою написання статті).
Анотація (не менше 3 речень) (мовою написання статті).
Ключові слова (не менше 5 слів) (мовою написання статті).
Текст статті українською, російською, англійською, німецькою, польською, французькою, італійською або іспанською мовами із наступними необхідними елементами (з виділенням по тексту статті):
■  Постановка проблеми. Автори коротко знайомлять читача з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисло характризують проблему та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
■  Аналіз досліджень та публікацій. В цій частині статті автори наводить та коротко характеризують роботи, у яких започатковано розв'язання обраної проблеми, та роботи, на які спираються у свому дослідженні; виділяють невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття.
■  Мета статті. Автори визначають корисність власної статті; мета випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто вказує на ті «білі плями» у загальній проблемі, які мають намір ліквідувати автори у своїй роботі.
■  Виклад основного матеріалу. У цьому розділі автори виділяють головне у матеріалах дослідження, згадують методи, підходи, моделі та інструменти, що використовували для розв’язку поставленої задачі, викладають матеріали досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
■  Висновки. Автори наводять висновки з власного дослідження і стисло подають перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.
Список використаних джерел (не менше 2 джерел). Оформлення згідно ДСТУ 8302:2015: переглянути приклад.
Назва статті та ПІБ автора (-ів), їх місце роботи | навчання, країна (англійськю мовою).
Анотація та ключові слова (англійськю мовою).
Натисніть, щоб дізнатися:


КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ПУБЛІКАЦІЇ:
РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата здійсюється будь-яким зручним для Вас способом:
у касі банку:
через термінал;
за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» тощо).
Оплачуючи, не забудьте вказати призначення платежу: «За публікацію матеріалів від *Прізвище І.П.*».
При заповненні реєстраційної анкети, Вам знадобиться електронна квитанцію | відсканований (сфотографований) чек. Якщо обраний Вами сервіс не видає квитанції, Ви можете прикріпити Screenshot після здійснення оплати, де буде видно ID платежу та|або призначення платежу з Вашим ПІБ.
Якщо Ви плануєте опублікувати в одному випуску декілька статей, Ви можете здійснити оплату одним платежем.
До одного випуску можна подати не більше 4 статей одного автора!
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ

ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В ЖУРНАЛІ «ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ»
Випуск №5 - серпень 2019 року
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА (-ІВ):ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА:
ЯКЩО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА НЕМАЄ, ЗАЛИШТЕ НАСТУПНІ ПОЛЯ ПУСТИМИ


ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ:
Кількість друкованих екземплярів журнала:
Необхідна кількість сертифікатів про публікацію:
ІНФОРМАЦІЯ ПО ДОСТАВЦІ:
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ ДРУКОВАНОГО ЗБІРНИКА/СЕРТИФІКАТА
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (у відділення)
3-8 днів : близько 19-26 грн.
«УкрПошта» - Стандарт
лист з трек-номером (до дверей)
3-8 днів : близько 34-41 грн.
«УкрПошта» - Експрес
лист з трек-номером (у відділення)
2-4 днів : близько 29-35 грн.
Сервіс «Нова Пошта»
лист з трек-номером (у відділення)
2-4 днів : близько 35-40 грн.Завантажте квитанцію про оплату: *

Завантажте статтю: *

Робота оформлена згідно вимог *
Додати рецензію (якщо необхідно):

Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.

АРХІВ НОМЕРІВ ЖУРНАЛА:

Аби перейти до архіву публікацій, оберіть рік, що Вас цікавить.На сайті працює пошукова система. Для того щоб скористатися нею, впишіть в пошукову форму ПІБ автора, назву роботи, або ключові слова за тематикою, що Вас цікавить.

Пошукова система працює не лише з публікаціями в науковому журналі. До результатів пошуку включаються, також, матеріали конференцій, якщо їх зміст відповідає Вашому запиту.
Матеріали випусків індексуються та починають відображатися в результатах пошуку протягом 5 днів з моменту появи журнала на сайті.
УВАГА! Всі матеріали знаходяться у відкритому доступі, однак їх використання дозволяється лише на умовах ліцензії Creative Commons «Attribution» (необхідно обов'язково зазначити авторство та первинну публікацію в даному журналі).

Бібліографічний опис оформлюється наступним чином:
*Прізвище І.П.* *Назва статті*. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind». *Місце видання* : *Видавництво*, *Рік видання*. №.*1*. Т.*1*. С.*1-2*
Наприклад:
Іванов Д.Г. Роль податку на прибуток. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind». Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2018. №.1. Т.2. С. 14-16.

Іванов Д.Г. Роль податку на прибуток. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind». 2018. URL: https://ukrlogos.in.ua/issue_1_december.pdf

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА:
Автори, які подають свої статті для публікації в науковому журналі «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» погоджуються із наступними положеннями:
автор роботи зберігає за собою всі авторська права і одночасно надає журналу «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі;
відповідальність за достовірність поданої у своїй роботі інформації несе автор та, за наявності, науковий керівник;
у редакції журнала є право розміщувати для публічного доступу роботу автора на офіційному сайті за адресою: https://ukrlogos.in.ua
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
 
 
© 2015-2019 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

 
 
© 2015-2019 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037