ЗАВАНТАЖИТИ
PDF
«ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» : науковий журнал / за заг. ред. М. А. Голденблат. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2018. № 1. с. 168.

РОЗДІЛ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
FEATURES OF FORMING A MODERN SYSTEM OF PROVISION OF SOCIAL SERVICES: UKRAINIAN REALITY
Голденблат М.А.
РОЗДІЛ
АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
БЕЗОПАСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
SAFETY GLAZING DURING NATURAL DISASTERS
Лобовко А.В.
РОЗДІЛ
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОДАЖУ РІЗНИХ ВИДІВ ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ БАНКУ
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF SALE OF VARIOUS TYPES OF BANK DEPOSIT PRODUCTS
Цірук К.А.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
INNOVATIVE METHODS OF MANAGEMENT OF LABOR RESOURSES AT THE ENTERPRISE
Богацька Н.М,, Мельник І.В.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES: ESSENCE AND WAYS OF INCREASING
Богацька Н.М., Пшенична В.В.

ОБЛІК ДОХОДУ ЗГІДНО З МСФЗ 15 «ДОХІД ВІД ДОГОВОРІВ З КЛІЄНТАМИ»
INCOME STATEMENT IN ACCORDANCE WITH IFRS 15 «REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS»
Дерев’янко С.І., Тарасюк І.Ю.

ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
ACCOUNTING OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE ACTIVITIES AND THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT
Говоруха В.В., Васильєва В.Г.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В СИСТЕМІ ЦІНОУТВОРЕННЯ
PROBLEM ASPECTS OF THE TAX TO ADDED COST IN THE PRICE MARKETING SYSTEM
Пилипенко В.А.

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙ
CONSUMER LENDING IN UKRAINE: PROBLEMS OF PROVIDING AND DIRECTIONS OF OPERATIONS DEVELOPMENT
Несен О.В.

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
STATISTICAL ASSESSMENT OF THE PROSPECTS OF THE POPULATION AGEING IN UKRAINE
Палян З.О., Виноградова Д.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ          
THE MODERN STATE AND ACTIVITIES OF STIMULATION INDIVIDUAL CREDITING IN UKRAINE
Москальов А.А., Стельмах І.В.

СУЧАСНИЙ СТАН МЕДІЙНОГО РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
THE MODERN STATE OF THE UKRAINIAN ADVERTISING MEDIA MARKET
Кузьменко Л.В.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
MODERN APPROACHES TO OPTIMIZATIONSYSTEM OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE
Лозовський О.М., Пучканьова В.І.

ТОКЕН В ПЕРВИННОМУ РОЗМІЩЕННІ МОНЕТ (ІСО): ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МІСЦЕ НА ФІНАНСОВОМУ ТА ГРОШОВОМУ РИНКАХ
TOKEN IN THE INITIAL COIN OFFERING (ICO): THEORETICAL ASPECTS AND ITS PLACE IN THE FINANCIAL AND MONEY MARKETS
Карпич А.Ю.

УПРАВЛІННЯ  ДОХОДАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
MANAGEMENT OF TRADE ENTERPRISES  INCOME
Лазаренко Р.І.

УСПІШНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
SUCCESSFUL MANAGEMENT OF SOCIAL PROJECT: FROM IDEA TO REALIZATION
Кулініч Т.В., Пермінова О.С.
РОЗДІЛ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
РОЗДІЛ
ХІМІЧНІ НАУКИ
РОЗДІЛ
МЕДИЧНІ НАУКИ
УСКЛАДНЕННЯ У ГЕСТАЦІЙНОМУ ПЕРІОДУ  У ПАЦІЄНТОК З ВЕГЕТО-СУДИННІЙ ДИСТОНІЮ
COMPLICATIONS IN THE GESTATION PERIOD IN PATIENTS WITH DYSAUTONOMIA
Вальц І.А., Абукерімова А.К., Боєчко Д.І.
РОЗДІЛ
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЛЕКСЕМИ-ВЕРБАЛІЗАТОРИ КОНЦЕПТУ FIRE В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ТА ЇХНІ ВІДПОВІДНИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
LEXEME-VERBALIZERS OF THE CONCEPT FIRE IN THE ENGLISH LITERARY DISCOURSE AND THEIR EQUIVALENTS IN UKRAINIAN LANGUAGE
Подубінська І.В.

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ЯК ХУДОЖНІЙ МЕТОД В ДИСКУРСІ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖАНРУ ЖАХІВ
PERSONIFICATION AS AN ARTISTIC METHOD IN THE DISCOURSE OF THE LITERARY HORROR GENRE
Шпак Ю.О., Матвійчук М.Д.
РОЗДІЛ
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ВИСВІТЛЕННЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС НА СТОРІНКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ, МІСЦЕВОЇ ТА РАЙОННОЇ ПРЕСИ В 1986 Р.
ELUCIDATION THE ACCIDENT OF CHORNOBYL NUCLEAR POWER PLANT BY THE CENTRAL, LOCAL AND DISTRICT PRESS IN 1986
Клепак А.С.

ДИПЛОМАТІЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ ТА КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ ПРОТЯГОМ 1651-1653 РР.
BOHDAN KHMELNYTSKY’S DIPLOMACY WITH THE OTTOMAN EMPIRE AND THE CRIMEAN KHANATE IN THE PERIOD OF 1651-1653 GG.
Машевська А.А.

ЗЕНІТ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ПРАВЛІННЯ СУЛЕЙМАНА І
THE ZENITH OF THE OTTOMAN EMPIRE: THE REIGN OF SULEIMAN I
Ніколіна І.І., Машевська А.А.
РОЗДІЛ
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ҐЕНДЕРНI КОМПОНЕНТИ В ПIДГОТОВЦI МЕНЕДЖЕРА ОСВIТИ
GENDER COMPONENTS IN THE PREPARATION OF THE DUCATIONAL MANAGER
Рудь О.С.

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ
ENVIRONMENTAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN UKRAINE AND EUROPE
Дячук П.В., Перфілєва Л.П., Іордан Л.

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ
GENERAL THEORETICAL CONCEPT OF PEDAGOGICAL BIOGRAPHY
Розман І.І.

МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
MUSICAL EDUCATION OF PUPILS BY MEANS OF MUSICAL LITERATURE
Сергієнко С.М.

ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
PROJECT METHOD AS AN EFFECTIVE METHOD OF PROFESSIONAL COMMUNICATION TRAINING IN THE PROCESS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Поночовна-Рисак Т.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
THEORETICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL-PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN OF FORCED DISPLACED PERSONS AT THE PLACE OF RESIDENCE
Жданович Ю.М.
РОЗДІЛ
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PREVENTION OF FIGHT AGAINST CRIMES IN FAMILY-DOMESTIC SPHERE
Теремчук М.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
FEATURES OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF CONSUMERS AT THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF CIVIL LEGISLATION
Машиністова М.С.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF UNEMPLOYED LABOR BY UKRAINE’S LEGISLATION
Іріоглу С.Д.

ПАТЕНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ
PATENTING OBJECT OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL AGREEMENTS
Канарик Ю.С., Синюк Н.В.

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛIКТУ IНТЕРЕСIВ В УКРАЇНI
PROBLEMS OF NORMATIVE DEFENITION AND SETTLING OF CONFLICT OF INTERESTS IN UKRAINE
Андрущенко Д.С.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ ЗАВДАНУ ПРИ ВАКЦИНАЦІЇ
PROBLEMS OF RESPONSIBILITY FOR HARM CAUSED BY VACCINES
Микитенко Д.О., Гомля І.А.

СТАЖУВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
STEPSHIP AS A CATEGORY OF LABOR LAW
Прилука А.Є.
РОЗДІЛ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛІВ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ СКЛАДНИХ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ
USING OF FRACTALS FOR MATHEMATICAL MODELING OF COMPLEX NATURAL SYSTEMS
Новікова Н.В., Сагай О.В.

ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКСТРЕМУМУ В СИСТЕМІ WOLFRAM MATHEMATICA
ABOUT THE EFFICIENCY OF THE GLOBAL EXTREME SEARCHING ALGORITHMS IN THE WOLFRAM MATHEMATICA SYSTEM
Верем’єв О.О., Десятський С.П.
РОЗДІЛ
ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ВИРОБНИЦТВО ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА ЗБАГАЧЕНОГО СУМІШШЮ ПРЯНОЩІВ
MANUFACTURE OF RYE-WHEAT BREAD THAT IS ENRICHED BY MIX OF SPICES
Коваль І.П.

ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ КРОКУЮЧИХ РОБОТІВ
REVIEW OF THE DESIGNS OF WALKING ROBOTS
Філяюшкін О.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ СЛИЗОУТВОРЮЮЧИХ ПОЛІСАХАРИДІВ, ЕКСТРАГОВАНИХ З НАСІННЯ ЛЬОНУ
CHARACTERISTICS OF THE MUCUS POLYSACHARIDES COMPLEX EXTRACTED FROM FLAX SEEDS
Стеценко Н.О., Краєвська С.П.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
 
 
© 2015-2019 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.