DOWNLOAD
PDF
The scientific potential of the present [text]: Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2016 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production of N.P. Kazmyna // NGO «European Scientific Platform» - Vinnytsia: PE Rogalska I.O., 2016 - p. 248.

SECTION 1
BIOLOGICAL SCIENCES

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН РАСТЕНИЙ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ
EVALUATION OF SOWING QUALITIES OF SEEDS OF PLANTS FOR BIOLOGICAL REMEDIATION OF WASTE DUMPS MINES
Чайка Н.И., Шевцова О.А.
SECTION 2
PHILOLOGICAL SCIENCES
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕМ ІЗ КОНЦЕПТОМ FRAU / ЖІНКА У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ НІМЕЦЬКОГО ЛІНГВОСОЦІУМУ
FUNCTION OF PHRASEMES WITH THE CONCEPT WOMAN IN THE LANGUAGE WORLDVIEW OF GERMAN LINGUOSOCIETY
Карнаух В.М., Калинюк Т.В.

АСПЕКТУАЛЬНІСТЬ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ
ASPECTUALITY AS A FUNCTIONAL-SEMANTIC CATEGORY
Лісун О.В., Совєтна А.В.
SECTION 3
PHILOSOPHICAL SCIENCES
SECTION 4
HISTORICAL SCIENCES

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ЭТОСЕ
CHERNOBYL TRAGEDY IN MODERN UKRAINIAN ETHOS
Яковлева Я.А., Альчук М.П.
SECTION 5
SOCIAL COMMUNICATION AND CULTURE
ПАРТІЙНА ПРЕСА РАДИКАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ - УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДИСКУРСУ
PARTY NEWSPAPERS RADICAL DIRECTION - UKRAINIAN EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF GLOBAL DISCOURSE
Макарчук О.Г.
SECTION 6
LAW
ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ
EXPERIENCE UK FOR IMPROVEMENT OF POLICE IN UKRAINE
Плевако А.А., Мех Ю.В.

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕТИНАННЯ СИРОВ’ЯЛЕНИХ КОВБАС ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
LEGISLATIVE REGULATION OF CROSSING DRIED SAUSAGE THROUGH CUSTOMS BORDER OF UKRAINE
Головащенко Т.О., Ілик Б.Г.

МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ІМПОРТІ АНАНАСІВ
CUSTOMS FORMALITIES FOR THE IMPORT OF PINEAPPLES
Власенко І.Г., Бойчук Л.В.

МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ЕКСПОРТІ МЕДУ НАТУРАЛЬНОГО
CUSTOMS FORMALITIES FOR THE EXPORT OF NATURAL HONEY
Мартинюк Т.Ю., Власенко І.Г.
SECTION 7
PEDAGOGICAL AND GEOGRAPHICAL SCIENCES
SECTION 8
GOVERNANCE AND ECOLOGY

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
DECENTRALIZATION AND FINANCIAL ASPECTS IN MODERN SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF UKRAINE
Усенко Ю.О., Харченко А.М.

ІНСТИТУЦІЙНА РІВНЕВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
INSTITUTIONAL LEVELS SUPPORT ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Білоскурський Р.Р., Піцур Я.С.

ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ПАКУВАННЯ (СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД)
PROBLEMS OF UTILIZATION OF WASTES OF PACKING (WORLD AND DOMESTIC EXPERIENCE)
Гуштан Т.В.

СХИЛОВИЙ ПРИПЛИВ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА РІЧКАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
THE SLOPE INFLUX OF RAIN FLOODS ON THE RIVERS OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS
Гопцій М.В.
SECTION 9
TECHNICAL SCIENCES
АЛГОРИТМ ОБЧИСЛЕННЯ ХЕШ-ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ALGORITHM CALCULATION HASH FUNCTION OF ELECTRONIC DOCUMENTS BASED ON MATRIX TRANSFORMATIONS
Розломій І.О., Косенюк Г.В.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ДОДАВАННЯ ЗА МОДУЛЕМ ДВА З ТОЧНІСТЮ ДО ПЕРЕСТАНОВКИ
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MODIFIED OPERATIONS OF ADDITION MODULO TWO UP TO A PERMUTATION
Бабенко В.Г., Лада Н.В.

АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕСТАНОВКИ КЕРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЄЮ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ
HARDWARE IMPLEMENTATION OF OPERATIONS OF PERMUTATIONS WHICH ARE MANAGED BY INFORMATION FOR COMPUTER CRYPTOGRAPHIC SYSTEMS
Миронюк Т.В., Миронець І.В.

ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ АНАНАСІВ
QUALITY EVALUATION OF PINEAPPLE
Бойчук Л.В., Власенко І.Г.

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДО ЛІНІЙНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ
METHOD OF IMPROVING OF PSEUDORANDOM SEQUENCE STABILITY TO LINEAR CRYPTANALYSIS
Фауре Е.В., Сисоєнко С.В.

ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВІДНОСНОЇ ОЦІНКИ, ЯК ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НАСОСА
THE APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF THE COEFFICIENT OF RELATIVE VALUATION, THE QUALITY OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE PUMP
Гиря М.П., Кучер С.О.
SECTION 10
ECONOMICS

АУТСТАФФІНГ ЯК ОДНА З ФОРМ АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ
OUTSTAFFING AS A FORM OF PERSONNEL MANAGEMENT
Панасюк М.А., Махначова Н.М.

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ОГЛЯД ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ
BANKING SECTOR OF UKRAINE: REVIEW OF PROBLEMS AND PROSPECTS
Лупіна Д.А., Маршук Л.М.

БІРЖОВИЙ ТОВАРНИЙ РИНОК В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
EXCHANGE COMMODITY MARKET OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND ITS IMPROVEMENT
Розумик С.Я., Далєвська Т.А.

ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОРНИЧНОГО ЗЕФІРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
MAKING BLUEBERRY ZEFIR FUNCTIONAL PURPOSE
Ковальчук А.І., Гирич С.В.

ВИДИ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ У ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ З М’ЯСОМ ПТИЦІ
TYPES VIOLATIONS OF CUSTOMS RULES IN FOREIGN TRADE OF POULTRY MEAT
Головащенко Р.О., Ілик Б.Г.

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА РИНКУ М’ЯСА ТА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
CORRELATION AND REGRESSION COMMUNICATION ON THE MARKET OF MEAT AND MEAT PRODUCTS IN UKRAINE
Удовенко Д.О., Радзіховська Л.М.

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕФІНАНСУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
THE EFFICIENCY OF REFINANCING MECHANISM IN MODERN CONDITIONS
Солоненко Л.В., Маршук Л.М.

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE HOTEL BUSINESS
Постова В.В., Сівак В.П.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
INNOVATIVE APPROACHES OF USING TOOLS OF THE NETWORK IN THE MARKETING ACTIVITY OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES
Рабей Н.Р., Баніт О.П.

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТУ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
THE NEED TO IMPLEMENT A SYSTEM OF EMPLOYEE MOTIVATION AS AN ELEMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF UKRAINE
Рабей Н.Р., Махначова Н.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ БІЛОГО ШОКОЛАДУ
CUSTOMS CONTROL DURING AND EXPORT IMPORT WHITE CHOCOLATE
Алєксєєнко О.О., Лояніч Г.С.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
FEATURES OF FORMATION OF ACCOUNTING CONSTRUCTION INDUSTRY
Шинкаренко О.М., Бразілій Н.М.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ, РОЛЬ ТА МІСЦЕ У СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
VALUE ADDED TAX: FORMATION HISTORY, ROLE AND PLACE IN THE STATE BUDGET
Малушенко О.С., Коваль Н.І.

ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PRINCIPLES AND BASIC STAGES OF APPROACH SYSTEMS ARE TO OPTIMIZATION OF CIRCULATING ASSETS AGRARIAN ENTERPRISES
Нагаєва Г.О.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА МЕКСИКОЮ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE BETWEEN UKRAINE AND MEXICO
Рабей Н.Р., Турчак В.В.

ПРОБЛЕМИ ТІНІЗАЦІЇ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
PROBLEMS SHADOW IN EMPLOYMENT IN UKRAINE
Сандугей В.В.

ПРОГНОЗ СПОЖИВАННЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ПО УКРАЇНІ НА 2016-2020 РОКИ
FORECAST CONSUMPTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN UKRAINE FOR THE YEARS 2016-2020
Радзіховська Л.М., Жук А.О.

РИНОК ПРАЦІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
LABOR MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS
Пранципал А.О., Турчак В.В.

РОЗРАХУНОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СИРУ «ГОЛЛАНДСЬКОГО»
CALCULATION OF COMPETITIVENESS OF CHEESE «DUTCH»
Онопенко М.О., Власенко І.Г.

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
LIFE INSURANCE IN UKRAINE
Урбанович В.А., Маршук Л.М.

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
MODERN MARKET POSITION OF BREAD
Каспрук Л.І., Квишко Т.P.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОЛІЇ В УКРАЇНІ
CURRENT STATUS AND TRENDS OIL MARKET IN UKRAINE
Музичук О.Д.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЧАЮ
THEORETICAL FOUNDATIONS IDENTIFICATION EXPERTISE TEA
Овчиннікова І.В., Власенко І.Г.

ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА БУБЛИЧНИХ ВИРОБІВ
СОMMODITY EXPERTISE DOUGHNUTS PRODUCTS
Балан А.В., Власенко І.Г.

ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АСОРТИМЕНТ ОЛІЇ, ЩО НАДХОДИТЬ У ТОРГОВУ МЕРЕЖУ М. ВІННИЦІ
THE MERCHANDISING CHARACTERISTICS AND THE RANGE OF VEGETABLE OILS ENTERING THE COMMERCIAL NETWORK IN VINNYTSIA CITY
Лояніч Г.С., Рожковська А.В.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНИ
TRANSNATIONAL CORPORATIONS AS SUBJECTS OF INTERNATIONAL INVESTMENT ТО UKRAINE
Панасюк М.А., Турчак В.В.

«ТРИКУТНИК ЗНАНЬ» ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
«TRIANGLE OF KNOWLEDGE» AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY
Шевчук В.О.

ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
FINANCIAL MANAGEMENT PROBLEMS CURRENT ASSETS OF AN ENTERPRISE
Мухіна Д.О., Азаренкова Г.М.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

 
 
 
 
© 2015-2017 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:

НАШІ КОНТАКТИ:
 
 
 
© 2015-2018 Громадська організація «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.